Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του συστήματος προσκρουστήρων του λιμένα Μυκόνου

2020-09-19
O Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια: «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού € 2.839.150,00. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. 


Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2511/31.07.2018 του Περιφερειάρχη και έχει λάβει κωδικό MIS 5021497 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες. 

Ειδικότερα το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 49 προσκρουστήρων στο Νέο Λιμένα Μυκόνου και συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων στο τουριστικό́ τμήμα, καθώς και για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ - Ο/Γ και φορτηγών πλοίων στο εμπορικό́ τμήμα. 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και στασυνημμένα Παράρτηματα αυτής.

Δείτε περισσότερα στο mykonosdaily.gr